Angilyiya Mitchell

Tjanpi Desert Weavers

$78

Tjanpi (grass), raffia

D18cm x H4cm